3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT, Thiazolyl blue) – 2039502

DETAYLAR
XTT Cell Proliferation Assay - 39904.01

DETAYLAR