HEK (Human Embryonic Kidney)

DETAYLAR
CHO Hücreleri

DETAYLAR
T Hücreleri

DETAYLAR
Vero Hücreleri

DETAYLAR
MDCK Hücreleri

DETAYLAR
Endotel Hücreler

DETAYLAR